Maatorin oksjonitingimused

1. Oksjonil osalemine, pakkumiste esitamine ja siduvus

  • Oksjonil saab osaleda elektrooniliselt veebilehel Maatori.fi-s pärast registreerimist ja tingimuste aktsepteerimist.
  • Iga teenuse raames esitatud pakkumine on siduv, kuni oksjonil esitatakse kõrgem aktsepteeritud pakkumine. Pärast oksjoni lõppu on siduv ainult kõrgeim pakkumine.
  • Maatoril on õigus kinnitada või lükata tagasi kõrgeim esitatud pakkumine, kui kuulutuses ei ole sätestatud teisiti. Maatori eesmärk on teatada kõrgeima pakkumise kinnitamisest või tagasilükkamisest võimalikult kiiresti. Kui kõrgeimat pakkumist ei ole kahe (2) tööpäeva jooksul pärast oksjoni lõppu kinnitatud või tagasi lükatud, ei ole pakkumine ostjale enam siduv.

2. Muud tingimused

  • Oksjonil osalemine ilma ostukavatsuseta on keelatud ja Maatori oy jätab endale õiguse eemaldada kõik pakkumised, mille puhul ta kahtlustab, et need on tehtud muul põhjusel kui tavapärase kauplemise eesmärgil.
  • Iga oksjoni suhtes kohaldatakse samuti müügiteates sätestatud ja/või osutatud müügitingimusi.

Maatori oy-l on õigus igal ajal neid oksjonitingimusi muuta.

 

1. REGISTREERUMINE TEENUSE KASUTAJAKS

Teenuse kasutamise eelduseks on edukalt tehtud registreerimine.

Kasutaja peab esitama registreerimisel nõutud andmed, mis peavad olema korrektsed ja ajakohased. Kasutaja peab olema täisealine ja täielikult teovõimeline. Kasutaja võib olla ka juriidiline isik. Juriidilise isiku nimel tegutseval isikul peavad olema asjakohased volitused juriidilise isiku esindamiseks.

Kasutajal võib olla ainult üks (1) Kasutajanimi ja konto Teenuses, välja arvatud juhul, kui Teenusepakkuja on kasutajale spetsiaalselt andnud rohkem kui ühe konto või konto.

2. KAUPLEMINE

Iga Oksjoni suhtes kohaldatavad tingimused on sätestatud asjaomases oksjoni teates ja/või selles viidatud dokumentides (näiteks oksjoni tingimustes ja müügitingimustes).

Ostuhind, ostuhinna tasumine ning muud müügiga ja objektiga seotud tunnused ja meetmed lepitakse kokku eraldi pärast oksjonit.

1) Ostja peab enne pakkumise tegemist hoolikalt tutvuma objektiga ja kogu esitatud teabega ning hoiduma pakkumise tegemisest, kui tal ei ole piisavalt teavet objekti kohta (nt eeldatav eluiga, seisukord, kulumine, uuendamisvõimalused). Keelatud on teha pakkumisi ilma ostukavatsuseta.

– Müüja ei vastuta otsese, kaudse ega kaudse kahju eest, samuti ei ole Müüja kohustatud maksma hüvitist või hinnaalandust.

2) Ostu eest tuleb tasuda vastavalt müüja antud maksejuhistele ühe (1) tööpäeva jooksul alates pakkumise vastuvõtmisest (näide: kui pakkumine on vastu võetud esmaspäeval kell 18.00, tuleb ostuhind tasuda teisipäeval hiljemalt kell 24).