Maatori Oy Privaatsuspoliitika

See on kombineeritud privaatsuspoliitika ja teabedokument vastavalt andmekaitseseadusele ja ELi üldisele andmekaitsemäärusele (2016/679/EL). Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud 20.11.2023 ja seda uuendati viimati 20.11.2023.

ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Maatori Oy (äriregistrikood: 0967353-5)
Somerotie 8
36220 Kangasala
www.maatori.fi

Kontaktisik andmekaitseküsimustes:

Marika Myllykoski
toimisto@maatori.fi
04578731415

REGISTRI NIMI JA SISU

Maatori Oy kliendi-, kasutaja- ja turundusregister (“Kliendiregister”)

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS / MIKS ETTEVÕTE KOGUB TEIE ANDMEID?

Üldine teave andmetöötluse kohta

Isikuandmed on teave, mida saab seostada konkreetse isikuga. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse üksikasjalikumalt isikuandmete kogumise, töötlemise ja avaldamise korda ning kasutaja, st registreeritud isiku õigusi. Kuivõrd Kliendiregister sisaldab isikuandmeid, kohaldatakse nende andmete töötlemisel andmekaitseseadust ja muid kehtivaid seadusi, määrusi, korraldusi ja ametiasutuste juhiseid isikuandmete töötlemise kohta.

Isikuandmete kogumise eesmärk:

a) kliendi registreerimine Maatori Oy teenuse kasutajaks või Maatori Oy pakutavate toodete ostmine

 • Registri eesmärk on pidada registrit klientide kohta, kes on ostnud Maatori Oy pakutavaid tooteid või teenuseid või registreerunud veebilehe või teenuste kasutajaks.
 • Registrit kasutatakse ka Maatori Oy turundus- ja teavitamiseesmärkidel.

Käesolevas punktis a) osutatud isikuid nimetatakse edaspidi “kliendiks”.

b) Nõusolekupõhine andmete säilitamine

Kui eespool nimetatud seadustel või asjaoludel põhinev registreerimisõigus on ületatud või kui puudub muu õiguslik alus, küsitakse eraldi kliendi nõusolekut isikuandmete säilitamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks.

Karistused teabe avaldamata jätmise eest:

Kui vastutav töötleja ei saa punktides a ja b osutatud teavet, ei saa teenust alustada ega jätkata ega sõlmida kasutajaga muid lepinguid või õiguslikke meetmeid.

Andmete eesmärk

Kliendiregistris sisalduvat teavet võib kasutada peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • teenuse haldamine ja arendamine
 • teenuste tootmine, osutamine, arendamine, parandamine ja kaitsmine
 • arveldamine, sissenõudmine ja klientide tehingute kontrollimine
 • reklaami suunamine
 • teenuste analüüs ja statistika
 • kliendisuhtlus, turundus ja reklaam
 • vastutava töötleja ning muude teenuste ja mandaatidega seotud isikute ja üksuste
 • õiguste ja/või vara kaitsmine ja säilitamine,
 • vastutava töötleja juriidiliste kohustuste täitmine; ja
 • muud sarnased kasutusviisid.

KLIENDIREGISTRI SISU

Maatori Oy töötleb andmeid teenuse ja kliendiregistri haldamiseks.

Maatori Oy töötleb või võib töödelda teavet järgmistes kategooriates:

 • Kliendi põhiandmed, nagu täisnimi, sünniaeg/äriregistrikood, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, elukohariik.
 • arvete esitamise ja sissenõudmisega seotud teave
 • registreerimis- ja kliendisuhte andmed, näiteks kliendile osutatud teenused, nende kasutamise kuupäev, tellimuse kinnitused ja muud sarnased andmed.
 • teave lubade ja keeldude, näiteks otseturustuslubade ja -keeldude kohta
 • huvid ja muu kasutaja esitatud teave
 • teenuste muud tehinguandmed

ANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

Muud isikuandmed kustutatakse, kui nende säilitamine ei ole enam vajalik. Veebisaidi poolt seoses oksjoniga kogutud isikuandmed kustutatakse igal aastal automaatselt. Kliendi registreerimisel saadud andmeid säilitatakse siiski maksimaalselt viis (5) aastat alates registreerimise kuupäevast.

Kui isikuandmete kogumine ja säilitamine põhineb üksnes kasutaja nõusolekul, kustutatakse isikuandmed kasutaja taotlusel.

REGULAARSED TEABEALLIKAD

Isikuandmeid kogutakse kliendilt tema enda poolt täidetud isikuandmete vormide abil, kui ta kasutab vastutava töötleja teenuseid või muul viisil otse kliendilt, vastutava töötleja veebisaidil olevatest kontaktvormidest ning kliendi rahulolu-uuringutest ja auhinnaloosidest. Lisaks kogutakse andmeid GA4 (Google Analytics 4) kasutaja jälgimise kaudu.

Nõusolekupõhist teavet kogutakse otse kliendi poolt peetavatest registritest või allikatest või kliendi nõusolekul riigiasutuse või kolmanda isiku poolt.

TEABE AVALIKUSTAMINE / KUHU SAAME TEIE ANDMEID EDASTADA?

Vastutav töötleja võib avaldada isikuandmeid kohaldatava õigusega lubatud ja nõutud ulatuses, pooltevahelise lepingu täitmiseks või olulise seose täitmiseks.

Seadusega lubatud ulatuses võib andmeid edastada ka väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Väljaspool ELi toimub andmete edastamine pilveteenuste, näiteks OneDrive, iCloud, Google Drive või Dropbox, kasutamisel.

Teavet avalikustatakse ametiasutustele seadusega nõutavatel juhtudel.

Vastutav töötleja võib teavet avaldada ka kolmandatele isikutele kasutaja eraldi kirjaliku nõusoleku alusel.

Vastutava töötleja IT-halduse allhanke korral võivad isikuandmeid töödelda ka vastutava töötleja alltöövõtjad, kuid ainult vastutava töötleja nimel.

REGISTRI KAITSE

Ainult need vastutava töötleja töötajad ja alltöövõtjate töötajad, kes vajavad juurdepääsu andmetele oma tööülesannete täitmiseks. Teavet kogutakse teenuse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste vahenditega. Andmebaasid asuvad lukustatud ja valvatud ruumides ning andmetele on juurdepääs ainult teatavatel eelnevalt määratletud isikutel. Kasutaja andmeid säilitatakse elektrooniliselt.

Kui isikuandmeid töötleb vastutava töötleja nimel alltöövõtja, on vastutava töötleja ja alltöövõtja vahel sõlmitud kokkulepped taganud, et on olemas asjakohased kaitsemeetmed ja et isikuandmete töötlemine on kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega.

KLIENDI ÕIGUSED

Kliendil on õigus kontrollida, milliseid teda puudutavaid andmeid on kliendiregistris salvestatud. Klient peab esitama päringu vastutavale töötlejale kirjalikult, omakäeliselt allkirjastatud või samaväärselt kinnitatud dokumendina või e-posti teel.

Vastutav töötleja esitab kliendile eespool nimetatud teabe 30 päeva jooksul pärast päringu esitamist.

Kliendil on õigus, et teda puudutavad kliendiandmed edastatakse kolmandale isikule struktureeritud ja üldkasutatavas masinloetavas vormis. Vastutav töötleja säilitab edastatud andmeid siiski kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Kliendil on õigus parandada teda käsitlevas isikuandmete registris salvestatud isikuandmeid, kui need on ebaõiged. Kliendil on õigus esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele otseturunduse, kaug- ja muu otsemüügi, turu-uuringute, arvamusküsitluste ja vastutava töötleja äritegevuse arendamise eesmärgil ning piirata teda puudutavate isikuandmete töötlemist, samuti on tal õigus nõuda teda puudutavate, eespool nimetatud eesmärkidel juba registreeritud isikuandmete kustutamist, isegi kui töötlemine on muul viisil õigustatud.

Kui registris olev teave põhineb kliendi nõusolekul, võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest käesolevas teates nimetatud vastutava töötleja esindajale. Taotluse korral kustutatakse kõik andmed, mida ei tohiks või ei saa säilitada seaduse alusel või muudel käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhjustel.

Kontrollimise, parandamise või muude taotluste esitamiseks võib pöörduda kirjalikult vastutava töötleja klienditeeninduse poole, kasutades käesolevas teatises esitatud kontaktandmeid. Kliendil on õigus pöörduda andmekaitse voliniku poole, kui vastutav töötleja ei täida kasutaja parandamise taotlust või muud taotlust.

PROFIILIDE KOOSTAMINE JA AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE

Vastutav töötleja ei kasuta isikuandmeid profiilide koostamiseks ega automatiseeritud otsuste tegemiseks.

KÜPSISED

Me kasutame oma veebisaitidel küpsiseid. Meie veebilehe kasutamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Küpsis on väike tekstifail, mille arvuti, telefon või tahvelarvuti salvestab veebisaidi kasutaja seadmesse. Vastavalt teenuse uuele kasutajale kuvatavale küpsiste sõnumile eeldab küpsiste andmete kasutamine, et kasutaja on meie võrguteenuse kasutamisel küpsistega nõustunud. Küpsiste kasutamine on enamiku veebisaitide puhul tavaline tava.

Me kasutame küpsiseid:

 • veebisaidi kasutajakogemuse parandamiseks,
 • isiklike seadete meelespidamiseks,
 • asjakohase sisu ja teabe pakkumiseks,
 • veebisaitide turvalisuse tagamiseks ja
 • statistika kogumiseks meie veebisaidi kasutamise kohta ja reklaami tõhususe hindamiseks.

Küpsised saate kustutada kasutatava seadme brauseri seadetes. See muudab teie kohta teabe kogumiseks kasutatavat identifikaatorit. Teil on ka võimalus küpsised täielikult blokeerida, muutes kasutatava seadme brauseri seadeid. Küpsiste blokeerimine võib mõjutada meie teenuste funktsioone. Kui te otsustate küpsised blokeerida, ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki meie pakutavaid veebiteenuseid.

Küpsiseid saab kasutada ka infoturbe suurendamiseks Google reCAPTCHA abil. Lisateavet ja Google reCAPTCHA privaatsuspoliitikat leiate veebilehelt: https://policies.google.com/.

Kasutaja jälgimine

Meie veebilehed võivad kasutada jälgimisprogrammi, näiteks Google Analytics, mis võimaldab meil saada teavet teie liikumise kohta meie veebilehtedel. Selleks kasutab jälgimistarkvara küpsiseid, mille puhul küpsiste poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta edastatakse Google’le või sarnasele teenusepakkujale ja salvestatakse seal. Me kasutame võimalikus seiretarkvaras IP-aadresside krüpteerimist. Lisateabe saamiseks mis tahes seiretarkvara või selle kasutamise ja kasutustingimuste kohta võtke palun ühendust vastutava töötlejaga.

ANDMEKAITSEPOLIITIKA MUUDATUSED

Vastutav töötleja arendab oma tegevust pidevalt ja seetõttu võib olla vajalik muuta ja ajakohastada oma privaatsustavasid. Muudatused võivad põhineda ka andmekaitsealaste õigusaktide muudatustel.

Kui muudatused hõlmavad uusi isikuandmete töötlemise eesmärke või muudavad neid oluliselt, teatab vastutav töötleja sellest eelnevalt ja küsib vajaduse korral nõusolekut.